Information
Uzu-no-michi, the promenade under the Ohnaruto Bridge

Address¡§772-0053 Naruto Park, Naruto-cho, Naruto-city, Tokushima
TEL¡§088-683-6262
FAX¡§088-683-6266

¢ªOpening hours and Fees

Eddy, the Ohnaruto Bridge Crossing Memorial Hall

Address¡§772-0053 Naruto Park, Naruto-cho, Naruto-city, Tokushima
About 3-minute walk from Uzu-no-michi

TEL¡§088-687-1330
FAX¡§088-687-1430

¢ªOpening hours and Fees